Saturday, August 8, 2020
Home Quản Trị Thương Hiệu

Quản Trị Thương Hiệu

Quản lý Danh tiếng Trực tuyến (ORM) là gì?

Quản lý Danh tiếng Trực tuyến (Online Reputation Management - ORM) có nghĩa là kiểm soát tất cả những nội dung, trao đổi trực tuyến đang nói về bạn.